หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (School as Learning Community) SLC

วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community)  ระดับภูมิภาค ณ จุดประชุมภาคใต้  โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม และนายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖(บ้านพละ) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์การศึกษา(เลือกรายการ) ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลในครั้งนี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างมอบหมายให้นางอัญชนา เพ็ชรไฝ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งในรูปแบบการทดลอง และประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ คือมีฐานการเรียนจำนวน 5 ฐานและประกวดแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล