หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง  เรืองวิเศษ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2565 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1  ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) โดยมีนางสาวนุวรรณ ธัญญลักษณ์ และนางอัจฉรีย์  เกษเสมา ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน