หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต

และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

          วันที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง เรืองวิเศษและนายทัศนัย สุวรรโณ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม