หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างมอบหมายให้นางอัญชนา เพ็ชรไฝ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด