หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (School as Learning Community) SLC

วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community)  ระดับภูมิภาค ณ จุดประชุมภาคใต้  โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช