หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประวัติโรงเรียนบ้านวังช้าง

                                     

           โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายสังวาล พรหมเมศร์เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้รับงบประมาณจำนวน 5000 บาท ราษฎรในท้องถิ่นสมทบอีก จำนวน 11,000 บาทรวมเป็นเงิน 16,000 บาท นำมาปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวให้ดีขึ้นโดยมุงสังกะสีและกั้นไม้กระดาน

ปี พ.ศ.2513 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท แล้วเสร็จและนักเรียนได้ย้ายเข้าเรียนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2513 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนประมาณ 100 คน

ปี พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.เพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท

ปี พ.ศ.2517 ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปี พ.ศ.2518 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี พ.ศ.2519 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และในปีนี้ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 35,0000 บาท

ปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ 017 อีกจำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 150,000 บาท พร้อมงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง เป็นเงิน 73,000 บาท

ปี พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬา เป็นเงิน 50,000 บาท

ปี พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ ขนาด 4 6 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,000 บาท

          วันที่ 28 มกราคม 2529 เจ้าหน้าที่ราชพัสดุจังหวัดชุมพร ได้มาทำการสำรวจ รังวัดที่ดินของโรงเรียนใหม่ ปรากฏว่ามีพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร่ 3 งาน 01 ตารางวา โดยนำขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ ชพ.387

          วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 เวลา 08.00 น. ได้เกิดพายุใต้ฝุ่นชื่อว่า “เกย์” พัดเข้าถล่มอำเภอปะทิวทำให้โรงเรียนบ้านวังช้างได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอกทั้ง เอกสาร หลักฐานของทางราชการได้รับความเสียหายเกือบหมด ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 13 คน นักเรียน 224 คน โดยมีนายสถาพร ลือชัย เป็นอาจารย์ใหญ่

เอกชน โดยมีสมคมคาทอลิคเพื่อผู้ประสบภัย ( โคเออร์ ) ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน มุงด้วยกระเบื้อง ราคา 140,000 บาท

ปี พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

          -         อาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน งบประมาณ 2,550,900 บาท

          -         อาคารอเนกประสงค์ แปปสปช.201/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 412,000 บาท

          -         ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 8 ที่ งบประมาณ 250,000 บาท

          -         ถังน้ำซิเมนต์ แบบ ฝ.33 จำนวน 2 ชุด 6 ถัง งบประมาณ 100,000 บาท

ปี พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 82,000 บาท และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ กศ.พช. พร้อมได้รับงบประมาณ 12,000 บาท โดยได้จัดทำหอกระจายข่าวและสวนมะพร้าวน้ำหอม

ปี พ.ศ.2539 ดำเนินการปรับปรุงสนามที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่สามารถใช้การได้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง ของอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับระดับพื้นที่สนามให้ต่ำลงโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการพร้อมทั้ง

          -         จัดทำโตะสำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 10 ชุดโดยขอความร่วมมือจากชุมชนคิดเป็นเงินประมาณ 20,000 บาท

         -         จัดทำที่สำหรับแปรงฟัน และที่ล้างจานโรงอาหาร โดยขอความร่วมมือจากชุมชนคิดเป็นเงินประมาณ 15,000 บาท

         -         ปรับปรุงทางเดินเข้าอาคารเรียนทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท

         -         จัดทำบันได และทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหาร คิดเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท โดยขอความร่วมมือจากชุมชน

ปี พ.ศ.2540

        -      จัดดำเนินการปลูกหญ้าในสนามฟุตบอล ที่ได้ปรับพื้นที่ไว้ตั้งแต่ปี 2539 โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนจนเต็มพื้นที่สนาม

        -      จัดทำสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน ศาลาเรือนไทยล้อเกวียนและน้ำตกโดยพระครูวรอรรถโกวิท เจ้าอาวาสวัดเอราวัณนันทิยาราม บริจาคคิดเป็นเงิน ประมาณ 25,000 บาท

       -       จัดทำป้ายโรงเรียนด้านหน้าติดกับถนนลาดยาง โดยการบริจาคของพระครูวรอรรถโกวิท คิดเป็นเงินประมาณ

 25,000 บาท

ปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบประมาณดังนี้

        - งบปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยได้ทำการทาสีอาคารใหม่ เปลี่ยนบานประตูหน้าต่างที่ชำรุด ปรับปรุงรางน้ำฝน

        - งบห้องปฏิบัติการทางภาษา

        - งบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ.2541

        -         ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลโดยการปูกระเบื้อง งบประมาณปรับปรุงห้องเรียน

ปี พ.ศ.2542

        -         จัดสร้างสนามเด็กเล่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก อบต. ชุมโค เป็นเงิน 30,000 บาท

        -         จัดสร้างระบบประปาโดยได้รับงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 50,300 บาท

        -         ขุดบ่อเลี้ยงปลางบประมาณของกรมประมง

ปี พ.ศ.2543

        -         สร้างห้องน้ำห้องส้วมเพิ่มเติม 1 หลัง 2 ห้อง ราคา 26,000 บาท โดยการบริจาคของคณะครูและชุมชน

        -         สร้างศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ราคา 46,000 บาท โดยเงินจากการทอดผ้าป่าการศึกษา

ปี พ.ศ.2544

        -         ปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนและจัดตั้งศาลาล้อเกวียน

ปี พ.ศ.2545

         -       ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามที่ 1

ปี พ.ศ.2549

         -        ก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน ขนาด     6x17  ตร.ม.   โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันก่อสร้างและมอบให้กับโรงเรียนแทนอาคารโคเออร์เดิมที่ชำรุดและขอรื้อถอน

ปี พ.ศ.2550

         -        จัดทำป้ายนิเทศก์หน้าอาคารห้องสมุด

ปี พ.ศ.2551

         -         ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์สนามที่สอง

ปี พ.ศ. 2552

         -         จัดระดมทุน ก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำระยะทาง 270 เมตร งบประมาณ  250,000 บาท

ปี พ.ศ.2553

         -         จัดทำรั้วโรงเรียนด้านติดกับถนน 2 ด้าน โดยการจัดระดมทุน

         -         ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 งบประมาณ 1,717,100 บาท(งบแปรญัตติ)

ปีพ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลและได้รับงบประมาณ

         -         โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 2 จำนวน 597,200 บาท

         -         งบดำเนินการ 137,600 บาท  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและ ห้องปฏิบัติการ

งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 459,600 บาท ดำเนินการปูกระเบื้องห้องเรียน สปช.105/29 จัดทำถนนคอนกรีต ด้านทิศตะวันออก ความยาว 79 เมตร จัดทำแหล่งเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์

         -        โครงการโรงเรียนดีต้นแบบประจำตำบล งบรายจ่ายอื่น จำนวน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,200,000บาท โดยใช้เป็นงบดำเนินงาน 52,900 บาท จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น

         -         ค่าครุภัณฑ์ 338,300 บาท จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 808,800 บาท โดยทำการซ่อมเปลี่ยนทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างอาคารเรียนกับอาคารอเนกประสงค์ ปรับภูมิทัศน์ จัดทำเสาธง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เทพื้นคอนกรีตและทำกำแพงป้องกันดินพังอาคารหลังใหม่

ปี พ.ศ. 2555

                            -ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำ จากร้านคิวทองเจริญ ตลาดมาบอำมฤต

                        - ได้รับงบประมาณ โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล 12,000 บาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์              

                   - โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมศ.จากการประเมินภายนอกรอบสามเมื่อปี 2554 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับพื้นฐาน

                   -วันที่ 5 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังช้างได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับชาติผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดี ศรีตำบลอย่างไม่มีเงื่อนไข

                   - วันที่ 28 เมษายน 2556 โรงเรียนได้รับการติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง