หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ita

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2565
โรงเรียนบ้านวังช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

         มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
     O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
     O3 : อำนาจหน้าที่
     O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
     O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

     O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     O8 : Q&A
     O9 : Social Network

แผนการดำเนินงาน

     O10 : แผนดำเนินการประจำปี
     O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6เดือน
     O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     O14 : มาตรฐานการให้บริการ
     O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     O17 : E-Service 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
     O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
     O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O34 :  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
     O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
     O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน
     O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

      O42 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

     O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา