หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

   

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยท่านผอ. สมศรี รอดทอง คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม

   

เฝ้าระวังการระบาดของโควิด19

ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้มีการคัดกรองนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนเข้าเรียน และก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอันเป็นที่รักของพวกเรา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะอสม. และอปพร.ที่มาจัดระเบียบการเข้าออกโรงเรียน ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

      

พัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เทศบาลตำบลชุมโค และคณะอสม. รพสต.ชุมโค ในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้