หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  

  

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยการนำของท่านผอ.สมศรี รอดทอง นำลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันอีกด้วย

   

    

การทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) ปีการศึกษ 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง เป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ คือ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านชุมโค และบ้านบางจาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สพป.ชพ1 นายมนูญ จันทร์สุข เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

   

กิจกรรมวันเด็ก 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ใหญ่รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆทุกคนได้รับความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้จากทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน ในการนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้