หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆรวมถึงนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบและให้ครูประจำชั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการดูแลนักเรียนร่วมกัน

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางกันยามาส ชูจีน รองผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) นางชมัยพร รัตนพรหม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ ผอ.กลุ่มทางไกลฯ สพป.ชุมพร เขต 1 และนางขวัญศิริ กองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มานิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง

การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบปกติ(on site)

โรงเรียนบ้านวังช้าง ขอขอบคุณ
1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชุมโค นำโดยคุณสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค นำรถดับเพลิง มาทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านวังช้าง
2.คุณลัดดาวัลย์ ดวงภุมเมศร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลชุมโค พร้อมด้วยคณะจิตอาสาหมู่ 4 มาร่วมทำความสะอาด
3.ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง มาร่วมตัดหญ้าและทำความสะอาด
4.คุณพัทธดนย์ สืบถวิลกุล กำนันตำบลชุมโค มอบเงินสนับสนุน
5.คุณสมศักดิ์ แสงสว่าง ผู้ปกครองนักเรียน มอบเงินสนับสนุน
6.คุณสะอาด ร่อนจินดา ผู้ปกครองนักเรีบน มอบน้ำและเครื่องดื่มชูกำลัง
7. คุณประชุม รูปสง่า กรรมการสถานศึกษา มอบน้ำและเครื่องดื่ม
8.คุณพรศรี ชูศรี ผู้ปกครองนักเรียน มอบกาแฟ
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบปกติ(on site) ในวันที่17 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
 
 
 

ยินดีต้อนรับข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย)
โรงเรียนบ้านวังช้าง ยินดีต้อนรับ 💙
ครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังช้าง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นางวลัยพร ประไพภักดิ์ วิชาเอกปฐมวัย
2.นางสาวขวัญฤทัย พรหมจรรย์ วิชาเอกปฐมวัย
3.นายจิรเมธ กลมเกี้ยง วิชาเอกพลศึกษา