หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับนายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ในการนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพนับถือครู รำลึกพระคุณครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการฝึกความเป็นผู้นำ ฝึกการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกให้กับนักเรียนมากขึ้น ในการนี้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านวังช้าง อย่างพร้อมเพรียง