หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

สำรวจสถานการณ์สติปัญญาเด็กไทยและความฉลาดทางอารมณ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับนางสาวภิษณี  รอดภัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รพ.สวนสราญรมย์ ทีมนักจิตวิทยาคลินิก จาก รพ.สวนสราญรมย์ และ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้ามาสำรวจสถานการณ์สติปัญญาเด็กไทยและความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังช้าง จำนวน 18 คน

    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชุมโค ที่นำรถดับเพลิงมาล้างทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านวังช้าง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชุมโค ที่นำรถดับเพลิงมาล้างทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านวังช้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

.    

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แสดงความยินดีนักเรียนเนื่องในการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  และชั้นอนุบาลปีที่ 3 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

   

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง - สามัญ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง - สามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังช้าง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ อดทน และสร้างความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม