หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการฝึกความเป็นผู้นำ ฝึกการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกให้กับนักเรียนมากขึ้นในการนี้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง ณ หน่วย เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านวังช้าง อย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพครู รำลึกพระคุณครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางสาวตรีชฎา แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรุ้สู่ฐานสมรรถนะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงลึก (ACTIVE LEARNING) ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นายทัศนัย สุวรรโณ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต กิจกรรม "ถอดบทเรียน(BEST PRACTICE) ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1