หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด (Big Cleaning Beach Day)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยนางสาวตรีชฎา แสงสุวรรณ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด (Big Cleaning Day) ณ ชายหาดอ่าวทุ่งซาง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

  

ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างเป็นสนามสอบการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 18  คน ขาดสอบ 1 คน ในการสอบในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง อ่านออกเสียงและการเขียนของนักเรียน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรมและมีความโปร่งใส

   

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างได้จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนี้จัดขึ้นในทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้างให้การต้อนรับนายเลอศักดิ์ รัชณาการ รอง ผอ.สพป.ชพ. เขต 1 พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผูัอำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรง)  นางจงดี เอกฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางวะชิราพรรณ์  พรหมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศติดตามและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง อ.ปะทิว จ.ชุมพรวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้างให้การต้อนรับนายเลอศักดิ์ รัชณาการ รอง ผอ.สพป.ชพ. เขต 1 พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผูัอำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรง)  นางจงดี เอกฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางวะชิราพรรณ์  พรหมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศติดตามและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง อ.ปะทิว จ.ชุมพร